Politikalar

A. AMAÇ

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı, TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.’nin (“Şirket”) rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

B. KAPSAM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Şirket’in Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm Şirket çalışanlarını, aracılar, vekâleten iş görenler, tedarikçiler, yükleniciler, üçüncü taraflar, bağlı acenteler ve birlikte iş yapanları kapsamaktadır. Bu Politika; Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen Etik İlkeler ve diğer iç düzenlemelerin, Şirket mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

C. TANIMLAR

Rüşvet; bir kişinin, üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve belirli bir çıkar sağlamasıdır. Yolsuzluk ise; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

D. YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Şirket’in Yönetim Kurulu sorumludur. Şirket çalışanının bu ilkelere aykırı hareket etmesi sonucu disiplin cezası uygulanmaktadır. Bu gibi durumları inceleme yetkisi, Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Genel Müdür’e aittir. Şirket çalışanı, rüşvet ve yolsuzluk da dâhil olmak üzere şüpheli gördüğü veya tereddüt ettiği durumları Genel Müdür’e şikâyet bildirim formu ile iletmekle yükümlüdür. Şirket çalışanı tarafından oluşturulan bu formlar, bildirim yapan çalışanın ve bildirimin içeriğinin gizli tutulması esas alınarak Genel Müdür tarafından incelenir. İnceleme sonunda gerekli görülürse bildirim yapan çalışana geri bildirim sağlanır.

E. RÜŞVET VE YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI

Şirket ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez. Rüşvet ile Şirket’ten hizmet almak isteyen ve hizmet talep eden üçüncü taraflarla iş ilişkisi sonlandırılır. Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak tanımlanmaktadır:

 • Hediyeler ve Ağırlamalar: Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen üründür. Kurumca üçüncü şahıslara verilen her türlü hediye iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz teklif edilmektedir. Hediyenin kabulü için de aynı prensipler geçerli olmakla birlikte, bu prensiplere uygun olarak verilen sembolik hediyelerin dışında, yükümlülük doğurabilecek mahiyet ve değerde teamül dışı hediyeler kesinlikle kabul edilmez. Ticari iletişim ağı kurma ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve Şirket ile arasında ticari ilişki bulunan diğer firmalara ağırlama teklif edilebilir. Şirket üçüncü kişilere sunduğu ağırlamayı iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz olarak teklif eder. Bu Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi, çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet verebilecek ağırlama teklifleri ve hediyeler sunulmayacak ve kabul edilmeyecektir.
 • Siyasi Bağış: Şirket adına siyasi amaçlı bağış yapılamaz.
 • Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları: Şirket; destek hizmetleri de dâhil olmak üzere dış hizmet alacağı firmaları ve iş ortaklarını değerlendirmeden önce durum tespit çalışması yürütür, rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan kişi ve kuruluşlarla çalışmaz. Dış hizmet alınan firma ve iş ortakları bu Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Şirket, söz konusu firmalar ve ortaklarını söz konusu Politika kurallarına uymak zorunda oldukları konusunda bilgilendirir. Söz konusu esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere uymayan kişi ve kuruluşlar ile iş ilişkileri sonlandırılır.
 • Kolaylaştırma Ödemeleri: Şirket, Politika kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci güvenceye almak ya da hızlandırmak amacıyla kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin vermez.

F. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR

Tüm Şirket çalışanları, bu Politikaya ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Şirket çalışanlarının bu Politikada yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelir. Ayrıca, yürürlükteki yolsuzlukla mücadeleyle ilgili yasal düzenlemelere uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilir. Bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi, bu Politikada yer alan esasların ihlalini ihbar etmesi ya da gelecekte gerçekleşmesi olası yolsuzluk eylemleri hakkında endişelerini dile getirmesi sebebiyle herhangi bir çalışanın kötü muameleye maruz kalması kabul edilemez.

G. EĞİTİM

Tüm şirket çalışanlarına, yasal zorunluluklar çerçevesinde düzenli olarak “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele” ve “Rekabet Hukuku” eğitimleri verilir. Bahsi geçen eğitimlerin organizasyonu noktasında TSKB İnsan Kaynakları Departmanı’nın desteği alınır.

H. GÖZDEN GEÇİRME

Bu Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır.

I. YÜRÜRLÜK

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulu’nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.

1. GİRİŞ

Etik, bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran ölçüler bütünüdür. Meslek etiği, meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenlerken, örgütsel etik, örgütün içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde belirli kurallar getirerek örgüt içi davranış kültürünü tanımlar. Bu ilkenin amacı; uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve Şirket (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

2. TEMEL İLKELER

Yöneticiler ve çalışanlar; her türlü ilişkilerinde ve işlerinde işbu dokümanda (Şirket Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları) yer alan temel ilkeleri gözeterek, Şirketin itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Çalışanların, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda, özen ve bağlılık ilkelerine göre hareket etmeleri esastır.

3. ROL ve SORUMLULUKLAR

3.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, dokümanda belirtilen kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda yapılacak bildirim ve harekete geçirilecek inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesinden ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

İşbu dokümanın hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesi ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu ayrıca,

 • a. Çalışanların bu dokümanın esaslarına uyumlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasından,
 • b. Bu dokümana aykırı hususların ortay acıkması durumunda incelenmesi amacıyla konuların Genel Müdür’e bildirilmesinden,
 • c. Dış hizmet alınan firmalar ile iş ortaklarının bu dokümana uyumu için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

3.2. TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. Çalışanları

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. çalışanları,

 • a. Politika, yönetmelik ve prosedürlere bağlı kalınmasından, bunlara uyum sağlanmasından,
 • b. Yürürlükteki mevzuata uyumlu çalışılmasından,
 • c. Bu dokümana aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Şirket’e bildirim yapılmasından sorumludur.

3.3 Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları

Dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, bu doküman esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve/veya kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

3.4 Şirket içi Sirkülasyon

Hazırlanan dokümanın Şirket içi dağıtımının yapılması. Genel Müdürün sorumluluğundadır.

4. UYGULAMA ESASLARI

4.1. Çıkar Çatışmaları

Çıkar çatışmaları ve bunların yönetimi konusundaki temel prensiplere aşağıda yer verilmiştir.

 • Çalışanlar Şirket’teki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel ve özel çıkar sağlamak üzere kendilerinin, ailelerinin veya 3. kişilerin yararına kullanamazlar.
 • Çalışanlar, Şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve Şirketin iş ilişkisinde olduğu kişi veya firmalardan borç kabul edemez.
 • Çalışanlar, üçüncü kişilere ve kuruluşlara, tarafsızlıklarını, karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler veremez, menfaat sağlayamaz.
 • Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dâhilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere veya adaylarına bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.

Yukarıda sayılan maddelere dair detaylar aşağıda sunulmuştur.

4.1.1. Verilebilecek Hediyeler

İş ilişkisi içerisinde olunan taraflara verilecek hediyelerin, bu dokümanda belirtilen kurallara uygun olduğundan emin olunmalıdır. Bu doğrultuda verilecek hediyeler için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

 • Bu konudaki temel kural, herhangi bir miktarda parasal ödeme veya paraya kolay çevrilebilir hediye verilmemesidir. Ancak gelenek ve göreneklerimize uygun bir şekilde, özel veya genel kutlamalar nedeniyle (düğün, nişan, doğum günü vs.) çalışanların statü ve konumuna uygun biçimde verebileceği hediyeler bu kapsam dışındadır.
 • Verilen hediyenin değeri, 500-TL’nin üzerinde olamaz. İstisnai durumlar için Genel Müdür’ün onayı gerekir. Burada belirtilen miktar her yıl TEFE oranında artırılır.
 • Verilen hediyelerin, Şirketin içinde yer aldığı herhangi bir iş, anlaşma, bürokratik işlem ile ilgili karşı tarafın tarafsızlığını, karar ve davranışını etkileme amacını taşımaması gerekmektedir.

4.1.2. Kabul Edilebilecek Hediyeler

Çalışanlar, Şirket ile iş yapan 3. kişilerden hiçbir şekilde kişisel bir ödeme veya hediye talep edemezler ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar. Dürüstlük ve iyi niyet anlayışı çerçevesinde kalmak kaydıyla hediyelerin kabulü ancak aşağıdaki kurallar çerçevesinde söz konusu olabilir.

 • Çalışanlar hiçbir şekilde ve miktarda parasal ödeme kabul edemez. Paraya kolay çevrilebilen (hediye çeki vs.) araçlar da buna dâhildir.
 • Parasal ödeme şeklinde olmayan hediyelerin değeri 500,-TL’yi aşmamak ve Şirketi ilgilendiren hiçbir iş ve anlaşmayla bağlantılı olmamak ve çalışanları bu konularda etkilemek için verilmediği açık olmak kaydıyla kabul edilebilir.
 • Değeri 500,-TL’yi aşan nakit dışı hediye teklifi veya sunumları ile karşılaşılması durumunda, çalışanın söz konusu teklifi kabul etmemesi esastır. Ancak istisnai olarak, çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde ve bir sebeple sunulan hediye teklifiyle karşılaşılması durumunda, Yönetimin yazılı onayıyla bu tür hediyelerin kabulü de söz konusu olabilir. Yazılı onaylar, Genel Müdür’den alınır.

Hediyenin kabul edilebileceğine dair alınan onaylar, izni alan tarafta muhafaza edilmelidir.

4.1.3. Kamu Görevlilerine Verilecek Hediyeler

Herhangi bir kamu görevlisine veya çalışanına hediye verilmek istendiğinde, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından tespit edilen ve muayyen aralıklarla güncellenen kararlara uygun hareket edilmelidir.

4.1.4. İş Yemekleri

Yemek davetinde bulunulması ya da böyle bir davete katılınması durumunda davetin amacına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Prensip olarak iş yemeği olarak yapılan bir davetin iş yemeği konseptine ve katılımcıların konumuna uygun bir yerde olması esastır.


4.1.5. Siyasi İçerikli Faaliyetler

Şirket, çalışanlarının siyasal etkinliklere bireysel olarak katılma hakkına saygı gösterir; ancak siyasal etkinliklere katılanlar, şirketi temsil etmediklerini açıklıkla ortaya koymalıdırlar. Siyasal etkinliklerde yer alan çalışanlardan aşağıdakiler beklenmektedir:

 • Hiçbir şekilde Şirketi temsil etmiyor olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymak.
 • Kişisel siyasal etkinlikleri yerine getirmede ya da desteklemede Şirket kaynaklarının kullanımından (Şirket süresi, telefonlar, kâğıt, e-posta ve diğer varlıklar dâhil olmak üzere) kesinlikle kaçınmak.

4.1.6. Ek İş

Şirket çalışanları gerek iş günlerinde, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ve gerekse de yıllık ücretli izin günlerinde ücret karşılığı ikinci bir işte çalışamazlar. Kültür, sanat veya bilimsel çalışmalar suretiyle telif hakkı karşılığı yapılan çalışmalar için Şirket Genel Müdürü’ne bilgi verilir.

Ayrıca çalışanlar, kendilerine ücret ödenmesini gerektirecek danışmanlık veya benzeri bir pozisyon teklifi söz konusu olduğunda ya da bir şirkette, yönetiminde söz sahibi olacak düzeyde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olması halinde Şirket Genel Müdürü’nün yazılı onayını almalıdırlar.

Öte yandan, çalışanlar Şirket’teki görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde gönüllü (kanuni yollarla kurulmuş yardım kuruluşları, dernekler veya sivil toplum örgütleri vb.) faaliyetlerde bulunabilirler. Ancak bu faaliyet sırasında kurumsal unvan ve konum kullanılamaz.

4.1.7. Kişisel Yatırımlar

Çalışanlar kişisel yatırımlarını yönlendirirken, Şirket’teki görev ve sorumlulukları ile olası herhangi bir çıkar çatışması yaratacak firmaların payları veya diğer yatırım araçları ile kişisel yatırım yapamazlar.

4.2. Paydaşlarla İlişkiler

Çalışanların; birbirleri, iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler vb. paydaşlar ile ilişkileri konusunda dikkate almaları gereken temel prensiplere aşağıda yer verilmiştir.p>

 • Müşteriler, tedarikçiler ve Şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
 • Hizmet ve ürünlerde; üstün kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir.
 • Rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz.
 • Yönetimde; ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır.
 • Çalışanlar açıkça yetkilendirilmedikçe Şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta ve beyanda bulunamaz.
 • Şirket faaliyetleri; yürürlükteki mevzuat, Şirket esas sözleşmesi, iç düzenlemeler ve oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür.
 • Çalışanlar görevlerini; eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.
 • Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, yürürlükteki mevzuat ve genel ahlâk kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
 • Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar. Şirket, uluslararası standartlar çerçevesinde insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikâp ve rüşvet de dâhil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.

4.2.1. İletişim

Müşterilerle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınılmalıdır.

4.2.2. Medya Araştırmaları ve Röportaj Talepleri

Medyada kullanılacak her türlü röportaj veya açıklama talepleri Şirketin Genel Müdürü tarafından yazılı olarak koordine edilip cevaplandırılır.

Çalışanlar, Genel Müdür veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın izni olmadan Şirketle ilgili konularda, yazılı, sözlü, görsel basına hiçbir açıklama yapamaz.

Kongre, konferans, seminer gibi başkaları tarafından tertip edilen toplantılarda konuşulması, tebliğ sunulması veya panelist olunması için Genel Müdür’ün yazılı veya e-posta yoluyla onayı gerekir. Keza onaysız biçimde Şirket’teki unvanlar kullanılarak makale, yazı, resim hazırlanamaz.

4.2.3. Fiyatlama

Şirketin sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında çalışanlar Şirket içi düzenlemelere ve bu konuyla ilgili yasal zorunluluklara uymakla yükümlüdürler. Fiyatlama konusunda, bu dokümanda belirtilen kurallara uyum ve Şirketin itibarı esas alınır.

4.2.4. Müşteri Şikâyetleri

Müşterilerin Şirketin ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetleri, hızlı ve doğru bir şekilde çözümlenmesi için gereken yerlere yönlendirilir. Şirketin saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyet gecikmeksizin Yönetim Kurulu’na veya Genel Müdür’e iletilir.

4.2.5. Rekabet Yasalarına Aykırı İşlemler

Çalışanlar hiçbir koşulda rakiplerle piyasada hâkim durum yaratabilecek veya fiyatlama ve pazarlama politikalarını etkileyebilecek, rekabet düzenlemelerini ihlal edebilecek davranış anlaşmalar içinde yer alamaz. Belirsizlik olması halinde Hukuk Müşavirliği’nden görüş alınarak hareket edilir.

4.2.6. Hukuki Konular

Çalışanların, hangi sebeple olursa olsun (tanık olarak dinlenmek üzere veya sanık veya şüpheli sıfatı ile), herhangi bir cezai veya idari soruşturmaya dâhil olmaları, gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, sorgulamaya alınmaları veya mahkûm edilmeleri halinde derhal Genel Müdür’ü yazılı veya bunun mümkün olmadığı hallerde sözlü olarak bilgilendirmeleri gerekmektedir. Genel Müdür, böyle bir durumda Hukuk Müşavirini bilgilendirir ve Hukuk Müşavirinin yönlendirmesi çerçevesinde gereken hallerde çalışanın avukat desteği alması sağlanır.

4.3. Bilgi Akışı

4.3.1. Bilgi Güvenliği

Şirkete ait her türlü bilgiler gizlilik esasına tabi olup, bu bilgilerin 3. kişilere aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır. Bu kapsamda;

 • Şirketin her türlü bilgisi ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşteri ve iş ortaklarına ait bilgiler gizli tutulur.
 • Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri açıklayamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
 • Telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve patent ile ilgili sınırlandırmalara dikkat edilir.
 • Şirketin müşterileri ile ilgili bilgiler kişisel verilerin korunması kapsamında gizli tutulur. Yetkili makamların yazılı emri dışında üçüncü kişilere kesinlikle verilmez.

4.3.2. Şirkete Ait Bilgiler

Şirkete ait özel ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri-çalışan bilgileri ve çalışılan süre içinde edinilen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, donanım (hardware), yazılım (software) ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile çalışanların Şirket’teki çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler, anlaşmalar ve geliştirdikleri ürünler gizlidir ve Şirketin mülkiyeti altındadır. Yürütülen çalışmalarda edinilen 3. kişilere dair bilgiler de bu kapsamdadır.

Bu tür dokümanların, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü kişiler, kurum ve kuruluşlar yararına, Şirket’te çalışılan süre içinde veya işten ayrıldıktan sonra kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.3.3. Bilgi Ticareti Yasağı

Şirkete, müşterilerine veya işlemlerine ait her türlü kamuya duyurulmamış veya gizli bilgiye sahip olan çalışanların bu bilgileri pay dâhil her türlü sermaye piyasası araçları, mali enstrümanların alım satımında kullanarak kişisel çıkar sağlamaları veya bu bilgileri 3. kişilere aktarmaları ile 3. kişilere menfaat sağlamaları mutlak suretle yasaklanmıştır.

4.3.5. Elektronik veya Diğer Bilgilerin Gizliliği

Çalışanların kişisel ve özel niteliği olan bilgileri hazırlamak, saklamak veya göndermek için Şirketin ekipman, sistem veya e-posta sistemini kullanmamaları esastır. Ancak, kullanılması durumunda kişisel bilgilerinin gizliliğinden feragat etmiş sayılacaklar ve Şirketin denetim ve güvenliğinden sorumlu çalışanlar, bu tür bilgileri inceleme hakkına sahip olacaklardır.

5. UYGULAMA

Çalışanların Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları kapsamında belirtilen ilkelere özen göstermeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda;

 • İşbu dokümanda belirtilen kuralları ihlal edenler hakkında; İş Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve iç politika, yönetmelik, prosedür hükümleri doğrultusunda hareket edilir.
 • Herhangi bir kural ihlalini bilen ancak bu konuda Şirketin Genel Müdürü’ne bilgi vermeyen personel, ihlali gerçekleştiren personel ile aynı çerçevede değerlendirilir.

6. Şirket Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları, Yönetim Kurulu’nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.