Escarus

Doğru İnovasyon Stratejisi: Aşamalı veya Radikal İnovasyon

Paylaşım TarihiNisan 11, 2017

Yeni ürün veya hizmet geliştirme sürecinde şirketlerin karşısına çoğunlukla iki seçenek çıkıyor. Ya mevcut iş modeli ve mevcut teknolojiyi temel alarak ürün veya hizmet geliştirmek, ya da yeni bir iş modeli veya yeni bir teknoloji ile radikal bir yaklaşım izleyerek ürün veya hizmet oluşturmak.

Sırasıyla, aşamalı ve radikal inovasyon olarak tanımlanan bu kavramlar, şirketlerin inovasyon yolculuklarında iki önemli strateji seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır.
Aşamalı inovasyon, mevcut pazarları, ürünleri veya hizmetleri baz alarak geliştirme veya iyileştirme fırsatları yaratmak olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, pazarda lider konumda olabilmek için, ürün veya hizmetin tasarımının yeni bir müşteri grubuna hitap etmesi ya da ürünün veya hizmetin daha kolay kullanılmasını sağlayarak ayırt edilebilmesi önem teşkil etmektedir.
İnovasyon stratejisinde bir başlangıç noktası olarak da görülen aşamalı inovasyon en hızlı ve kolay uygulanabilir inovasyon stratejisi olarak ön plana çıkmaktadır.
Aşamalı inovasyonun avantajları:
• Rekabete daha hızlı adaptasyon
• Fikirleri daha hızlı ticarileştirme
• Erişilebilir ve daha uygun fiyatlı ürün/hizmet
Bu avantajların yanında, rekabetin giderek zorlaştığı günümüz şartlarında küçük ve daha ihtiyatlı inovasyon çalışmalarının bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Gerçekten farklılaştırılmış ve geliştirilmiş bir ürün/hizmet yaratmanın zorluğu ile birlikte ‘Bu inovasyon gerçekten ne kadar farklı?’ sorusunu gündeme getirmektedir. Ayrıca, şirketler hiçbir pazarda tek başlarına olmadıkları için, rekabet de aynı aşamalı gelişmeleri yapmaya devam etmektedir.
Bu inovasyon sürecinde gerçek fırsat, ürün veya hizmet tasarımının çözüm değil, ihtiyaçla başlamasıdır. Şirketler inovatif fikirlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre oluşturdukça, yenilikler artarak takip edecektir.
Diğer yandan, radikal inovasyon ise temel olarak yeni bir pazar veya kategori yaratarak müşteri tarafından kolay anlaşılabilir büyük fikirler bulmak olarak tanımlanmaktadır. Radikal inovasyon ile müşterilerin henüz ihtiyaç olarak algılamadığı veya tam olarak istek haline dönüşmemiş ürünler yaratılabilir. Bu yaklaşım ile rekabet içerisindeki düşünce biçimi değişmekte ve böylece yeni pazarlar ve kategorilerin ortaya çıkması sağlanmaktadır.
Radikal inovasyonun avantajları:
• Daha yüksek katma değer
• Yeni bir pazar/kategori/segment oluşturma
• Rekabeti yeniden tanımlama
Elbette, radikal inovasyonun da bazı dezavantajları var. Rekabette büyük bir etki yaratacağı planlanarak geliştirilen ürün veya hizmetin gerçekten müşteri için en uygun zaman ve en doğru fiyat ile piyasaya sunulup sunulmadığı büyük önem arz etmektedir.
Artık, inovasyon kavramının şirketlerin gündemlerindeki önemi artmaya başlamıştır. Tüm şirketler inovasyonun önemli olduğunu kabul ederek yenilikçi olmak istemekte ancak bunun nasıl başarılacağını net olarak şekillendirememektedir.
Escarus olarak, inovasyonu teşvik eden ve yöneten bir sistem kuran şirketlerin ürün ve hizmetlerini daha üstün özelliklerde geliştirme, üretme ve pazarlama şansına sahip olmasından hareketle, inovasyona ait süreçler, insan kaynağı ve teknolojik altyapıyı kapsamlı olarak analiz ederek müşterilerimize en uygun çözümleri geliştiriyoruz.
  1. Biyoteknolojinin Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkileri

Biyoteknolojinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini değerlendirirken, biyoteknoloji kullanımıyla ortaya çıkan sonuçları, mevcut tarımsal uygulamalar ve bunlarla ilişkili çevresel sonuçlarla karşılaştırmak önem arz etmektedir. Geleneksel tarım yöntemleri genellikle kimyasal girdilere dayanmakta ve bu da toprağın bozulmasına, su kirliliğine ve biyoçeşitlilik kaybına yol açmaktadır. Geleneksel yöntemler, aşırı hava olayları ve değişen ürün yetiştirme mevsimleri gibi iklim değişikliği kaynaklı etkilere karşı çoğunlukla savunmasızdır. Biyoteknoloji, bu zorlukları daha etkili bir şekilde ele alan çözümler sunmaktadır.14 Biyoteknoloji şirketleri, dayanıklılığı ve besin değeri artırılmış ürünler geliştirerek daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir gıda sistemi için alternatifler önermektedir. Ayrıca, hassas tarım teknolojileri, çiftçilerin israfı en aza indirmesini ve kaynak kullanımını optimize etmesini sağlayarak tarımın çevresel etkisini azaltmakta ve tarımsal faaliyet karlılığını artırmaktadır.

Biyoteknolojinin çevresel etkilerinin ötesinde, insan sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır. Ürünlerin besleyici içeriğini geliştirmesi ve zararlı kimyasallar kaynaklı maruziyeti azaltması, biyoteknoloji ile geliştirilmiş gıdaların halk sağlığı açısından umut verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, temel vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş ve böylece biyolojik olarak güçlendirilmiş mahsuller, dezavantajlı toplumsal kesimlerdeki yetersiz beslenme ve ilgili sağlık sorunlarına karşı mücadeleye yardımcı olabilmektedir. Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu’na (CGIAR) göre, 30’dan fazla ülke 15 milyon çiftçi hanesinin kullanımına sunulan biyolojik olarak güçlendirilmiş mahsulleri piyasaya sürmüştür ve diğer 16 ülke de bu mahsulleri araştırmaktadır.15 Benzer şekilde, kimyasal pestisitlere ve herbisitlere olan bağımlılığın azaltılması, gıdalardaki zararlı kalıntılara maruz kalma riskini azaltarak hem tüketicilere hem de tarım işçilerine fayda sağlayabilmektedir.

 

Şekil 4. Tarım İşçileri ve Dezavantajlı Nüfus16

Sonuç olarak biyoteknoloji, mevcut tarım uygulamalarının yarattığı çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Biyoteknolojik yeniliklerden yararlanılmasıyla şimdiki ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir şekilde karşılandığı daha dayanıklı, verimli ve çevreye duyarlı bir gıda sistemi mümkün olabilecektir. Biyoteknolojik yeniliklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin uzun süreli araştırmalarla test edilmesi, sağlanan faydaların haricinde herhangi bir olumsuz etkinin ortaya çıkıp çıkmadığının her aşamada ve çapraz kontrole tabi tutulması da önemini daima koruyan bir husustur. Daha yeşil, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek öngören bu vizyon; ancak iş birliği, yenilikçilik, kamu sağlığı konusunda yüksek hassasiyet ve sorumlu kaynak yönetimi konularının önceliklendirilmesiyle hayata geçirilebilecektir.

* İngilizcesi “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats” olan CRISPR, bir DNA dizilimleri kümesidir.

Dipnotlar:

1) Redman, M., King, A., Watson, C. (2016). What is CRISPR/Cas9? Archives of Disease in Childhood – Education and Practice, https://doi.org/10.1136%2Farchdischild-2016-310459

2) Lowenberg-DeBoer, J. (2003). Precision Agriculture and Biotechnology. Purdue University, Former Agricultural Economics Faculty, https://ag.purdue.edu/ssmc/newsletters/may2003_precisionagbio.htm

3) Vinh, Q. N. (2017). Şu adresten alınmıştır: https://images.pexels.com/photos/2132171/pexels-photo-2132171.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=2

4) Aggarwal, B. Rajora, N. Raturi, G. Dhar, H. Kadam, S.B. Mundada, P.S. Shivaraj, S.M. Varshney, V. Deshmukh, R. Barvkar, V.T. Salvi, P. Sonah, H. (2024) Biotechnology and urban agriculture: A partnership for the future sustainability, Plant Science, Volume 338, 111903, ISSN 0168-9452 https://0-www-sciencedirect-com.divit.library.itu.edu.tr/science/article/pii/S0168945223003205

5) Aggarwal vd., a.g.e.

6) Chee, P., Peng, T., Khan, M.K.R., Wang, B. (2023). Marker-assisted selection (MAS) in crop plants. Frontiers Media SA.58,https://www.google.com.tr/books/edition/Marker_assisted_selection_MAS_in_crop_pl/uxq0EAAAQBAJ?hl=tr&gbpv=1

7) Aggarwal vd., a.g.e.

8) Metamorworks (Ed.). (2020). Genetik mühendisliği kavramı. Tıp bilimi. Bilimsel Laboratuvar. Şu adresten alınmıştır: https://www.istockphoto.com/tr/foto%C4%9Fraf/genetik-m%C3%BChendisli%C4%9Fi-kavram%C4%B1-t%C4%B1p-bilimi-bilimsel-laboratuvar-gm1209831767-350233817?searchscope=image%2Cfilm

9) Aggarwal vd., a.g.e.

10) Chaurasia, A. & Hawksworth, D. & Pessoa de Miranda, M. (2020). GMOs Implications for Biodiversity Conservation and Ecological Processes: Implications for Biodiversity Conservation and Ecological Processes. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-53183-6

11) Holzinger, A., Keiblinger, K., Holub, P., Zatloukal, K., Müller, H. (2023). AI for life: Trends in artificial intelligence for biotechnology, New Biotechnology, Volume 74, P.16-24, ISSN 1871-6784, https://doi.org/10.1016/j.nbt.2023.02.001.

12) Farooq, S., Riaz, S., Abid, A., Abid, K., Naeem, M. A. (2019). A Survey on the Role of IoT in Agriculture for the Implementation of Smart Farming. IEEE Access. 7. 1-1. 10.1109/ACCESS.2019.2949703. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8883163

13) Igor Borisenko (Ed.). (2020). Nem, sıcaklık, asitliğin aydınlatımı, gübre ve zararlıların insan müdahalesi olmaksızın veri toplama, elde edilen verilerin iletilmesi ve verimi artırmak için analizleri. Şu adresten alınmıştır: https://media.istockphoto.com/id/1218970790/tr/foto%C4%9Fraf/nem-s%C4%B1cakl%C4%B1k-asitli%C4%9Fin-ayd%C4%B1nlat%C4%B1m%C4%B1-g%C3%BCbre-ve-zararl%C4%B1lar%C4%B1n-insan-m%C3%BCdahalesi-olmaks%C4%B1z%C4%B1n-veri.jpg?s=2048×2048&w=is&k=20&c=eJSLBJE3U9L4hM4SyqwFiDWeeJTIdgcih5AQTOr30-s=

14) EPA. (2023). Climate Change Impacts on Agriculture and Food Supply. https://www.epa.gov/climateimpacts/climate-change-impacts-agriculture-and-food-supply

15) Sao, R. (2023). Crop Biofortification: Plant Breeding and Biotechnological Interventions to Combat Malnutrition. Advanced Crop Improvement, Volume 1., Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28146-4_7

16) Giraldo, O. (Ed.). (2022). Unrecognizable people working in a planting field. Şu adresten alınmıştır: https://media.istockphoto.com/id/1440799366/tr/foto%C4%9Fraf/unrecognizable-people-working-in-a-planting-field.jpg?s=1024×1024&w=is&k=20&c=42rGfaUqf_86KPcZVDsmpFVGfd8EAh6NNQ7OXrU2coc=

Escarus Blog

Escarus Blog