Escarus

Dünya Bankası-ETKB: Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve Eylem Planı – Faz (1)

Escarus, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve faydalanıcısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) olan “Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) (2024-2030) Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri (1. Faz)” projesinde kolaylaştırıcı rolünü üstlenmiştir

Escarus’un bu projedeki görevi; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla istişare süreçleri, enerji verimliliğinin güncel durumuyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve politikaların takibi, veri toplama, analiz ve 2. UEVEP’nin hazırlanmasına yönelik çalışmalar konusunda ETKB’yi desteklemek ve projenin genel hedefine ulaşılmasına katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında:

  • Türkiye’nin 6 farklı ilinde çeşitli sektörleri/alanları (start-up’lar, tarım, ulaştırma, enerji yönetimi ve finansman, belediye hizmetleri ve ısıtma-soğutma, binalar, arz tarafı, sanayi) kapsayan 9 çalıştay düzenlenmiştir.
  • Toplamda bin kişiden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen bu çalıştaylar, paydaşlar arasında bir köprü kurarak hem ilk UEVEP’ye ilişkin ilerlemeyi açıklama fırsatı hem de enerji verimliliğinin parçası olan aktörlerin/tarafların görüşlerini alma fırsatı sağlamıştır.
  • Paydaşların enerji verimliliği konusundaki deneyim ve bilgilerine dayanan bu görüşler toplanmış, analiz edilmiş ve raporlanmıştır.