Escarus

Dünya Bankası-ETKB: Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve Eylem Planı

Escarus, Dünya Bankası (WB) tarafından finanse edilen ve faydalanıcısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) olan “Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) (2024-2030) Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri” projesinde kolaylaştırıcı rolünü üstlenmiştir. Escarus’un bu projedeki görevi; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla istişare süreçleri, veri toplama, analiz ve 2. UEVEP’nin hazırlanmasına yönelik çalışmalar konusunda ETKB’yi desteklemek ve projenin genel hedefine ulaşılmasına katkı sağlamaktır.

Proje, başlangıç ve uygulama olmak üzere iki aşamada yürütülmüştür. Projenin başlangıç aşaması 2022 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen Açılış Toplantısı ile birlikte tamamlanmıştır. Paydaş görüşlerinin toplandığı çalıştayların gerçekleştirilmesi ve çalıştay sonuçlarının raporlanması olarak tanımlanan uygulama aşaması ise 2022 yılının Mayıs ayında başlamış ve 2023 yılının Ocak ayında sonlanmıştır. Uygulama aşaması kapsamında Türkiye’nin 6 farklı ilinde çeşitli sektörleri/alanları (start-up’lar, tarım, ulaştırma, enerji yönetimi ve finansman, belediye hizmetleri ve ısıtma-soğutma, binalar, arz tarafı, sanayi) kapsayan çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştaylar, paydaşlar arasında bir köprü kurarak hem ilk UEVEP’ye ilişkin ilerlemeyi açıklama fırsatı hem de enerji verimliliğinin parçası olan aktörlerin/tarafların görüşlerini alma fırsatı sağlayan iki yönlü bir süreç olarak işlev görmüştür. Toplamda bin kişiden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen çalıştaylar, paydaşlar arasındaki iş birliğini ve ortak çalışmayı iyileştirmek için güçlü bir zemin sağlamıştır. Paydaşların enerji verimliliği konusundaki deneyim ve bilgilerine dayanan bu görüşlerin toplanması ve 2. UEVEP’nin hazırlanmasında kullanılması planlanmıştır.