Escarus

DAIKIN – Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Projenin ana amacı, Daikin Türkiye’nin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve performansının bütüncül ve sistematik bir biçimde yönetilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile Daikin Türkiye’nin sürdürülebilirlik faaliyetleri kurum stratejisi ve hedefleriyle ilişkilendirilmiş ve sürdürülebilirlik yol haritaları oluşturulmuştur.

Projenin ilk adımı olan Boşluk Analizi çalışmasıyla Daikin Türkiye’nin mevcut durumu incelenmiş, sektör analizleri yapılarak aksiyon planları oluşturulmuştur. Sonraki adımda Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı kurgulanmıştır. Bu kapsamda stratejik çerçeve ve politikalar belirlenmiş, rol ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Sistem Entegrasyonu aşamasında ise politika ve yol haritası mevcut sürece entegre edilerek Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi dokümantasyonu tamamlanmıştır. Projenin bir diğer önemli bileşeni ise eğitim ve uzaktan destek süreci olmuştur. Çalışanlar arasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve departmanların kapasitelerini geliştirmek için eğitim programları geliştirilmiştir. Yönetim sisteminin kurulmasının ardından projenin diğer ana bileşenleri olan Sürdürülebilirlik Raporu ve İklim Riskleri Raporu hazırlanmıştır. Projenin son adımı olarak ise Daikin Türkiye’nin Kapsam 1-2 ve 3 sera gazı emisyonlarını içeren detaylı bir emisyon hesaplama süreci gerçekleştirilerek karbon envanteri oluşturulmuştur.