Escarus

Otokoç – Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eğitimi Danışmanlığı Projesi

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eğitimi Danışmanlığı projesi kapsamında, Escarus tarafından Otokoç’un boşluk analizi çalışmasıyla mevcut durumda sürdürülebilirlik uygulamaları açısından hangi seviyede olduğu saptanmış, mevcut durumla hedeflenen durum arasındaki farkı ortadan kaldıracak önlemler belirlenmiş ve stratejik çerçeve belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması Otokoç’un sürdürülebilirlik stratejisi ve yol haritaları çalışmasına girdi sağlaması amacıyla iç ve dış paydaşların ekonomik, çevresel ve sosyal konularda beklentilerini ve öncelikli alanlarını belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde, sürdürülebilirlik alanındaki önemli konular ışığında paydaşların görüşleri alınarak öncelikli alanlar belirlenmiştir. Sektörel analiz ve boşluk analizi çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik standartları baz alınarak sürdürülebilirlik odaklı sektör analizi yapılmıştır. Sektördeki iyi uygulamalar incelenmiş, boşluk analizi kapsamında ortaya çıkan iyileştirmeye açık noktalar konusunda aksiyon planları geliştirilmiştir. Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, Otokoç tarafından sürdürülebilirlik stratejisi/söyleminin altyapısı kurgulanmış, Otokoç içerisinde sürdürülebilirlik yönetişimine yönelik rol ve sorumluluklar belirlenmiş, hedeflerin ölçümü konusunda öneriler oluşturulmuş ve APG’lerin ve izleme planının hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projenin son adımı olan sürdürülebilirlik eğitimi, Otokoç orta kademe yöneticileri ve üst yönetimin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.