Escarus

Enerji Verimliliği

Hİzmetler

Şirketlerin kârlılıklarını artırmaları ve finansal sürdürülebilirliklerini sağlamaları için en etkili araçlardan biri enerji verimliliğidir. Özellikle de bugünün imalat sanayiinde, rekabetçiliğin artmasına ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına destek sağladığı için enerji verimliliği öncül bir role sahiptir. Her ne kadar bir sektörden diğerine değişkenlik gösterse ve temelde proseslerin enerji yoğunluğuna bağlı olsa da bütün tesislerde hayata geçirilmeyi bekleyen bir enerji tasarrufu imkânı daima mevcuttur. Bu dinamik potansiyelin büyüklüğü ise ancak esaslı ve düzgün bir enerji yönetim sisteminin kurulmasıyla anlaşılabilir.

Enerji verimliliği önlemlerin bir kısmının (güçlendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası sayılarının azaltılması, daha iyi sağlık ve konfor şartları vb.) finansal faydasını hesaplamak güçtür. Yine de kalite artışı, operasyon ve bakım maliyetlerindeki düşüş, artan işgücü verimliliği, su kullanımının azaltılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi vb. gibi bazı faydaların parasal karşılığını ölçmek mümkündür. Bu olgu, enerji verimliliğinin bütüncül bir bakış açısıyla, finansal sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve çevresel riskler gibi ilgili diğer konularla birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında faaliyetlerini yürüten bir şirket olarak Escarus, enerji verimliliğine yönelik hizmetleri bahse konu bütünleşik yaklaşımı yansıtacak şekilde sunmaktadır. Escarus’un mali analizdeki güvenilir yetkinliği ve doğrulanmış performansı güçlü sürdürülebilirlik altyapısıyla zenginleşmektedir. Escarus Türkiye’nin ilk kalkınma bankası olan TSKB’nin enerji verimliliği projelerini değerlendirme ve finanse etmeye yönelik engin tecrübesinden yararlanmakta, aynı zamanda bu birikimi sürdürülebilirlikle ilgili proje ve araştırmalarla daha da güçlendirmektedir.